Úvod

Vážení přátelé, zavítali jste na webové stránky Dětského domova se školou, základní školy a střediska výchovné péče v Šumperku na Vyhlídce.

Naše zařízení se nachází na okraji města, a přesto nedaleko jeho centra. Orientaci Vám usnadní blízké obchodní centrum Kaufland nebo SOŠ a SOU na ulici Generála Krátkého.

Budova DDS

Šumperk, ( něm. Schönberg ), jehož existence se uvádí již ve 13. století bývá nazýván Bránou Jeseníků. Je též někdy uváděn ve spojitosti s čarodějnickými procesy, jimž padlo jen ve městě do roku 1696 za oběť 25 lidí.

Jsme státním, výchovně-vzdělávacím zařízením, přímo řízenou, příspěvkovou organizací, kterou zřizuje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR. Celková kapacita celého zařízení je 48 dětí a jsme zařízením koedukovaným. Naším úkolem i cílem je výchova a vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování.

Trida Skoly

V prosinci 2007 jsme se přestěhovali z Koutů nad Desnou, protože tamní „domeček“ již nevyhovoval ani prostorově, ani z důvodů hygienických. Výstavbou moderního areálu jsme získali prostory pro školu a školní jídelnu, domov pro 40 dětí a chráněné bydlení pro 8 dětí. Chráněné bydlení je plánováno k ubytování dětí, které mají ukončenou povinnou školní docházku a připravují se dalším studiem na budoucí povolání. Jsme velmi rádi, že pro povinnou školní tělovýchovnou a zájmovou sportovní činnost můžeme využívat tělocvičnu a venkovní sportovní areál. Předpokládáme spolupráci s dalšími školskými, kulturními, sportovními a zájmovými zařízeními ve městě.

Telocvicna DDS

Na našich stránkách, v sekci dokumenty, naleznete řadu odkazů, které velmi podrobně seznamují veřejnost s naší činností ve škole, výchově mimo vyučování, zájmovou činností, sportovními aktivitami a v neposlední řadě také s hospodařením se svěřenými prostředky. V sekci kontakty, naleznete příslušné adresy pro zasílání připomínek, námětů i případných stížností. Samozřejmě nás potěší i kladné ohlasy.


Mgr. Jiří Klaška, ředitel DDŠ, ZŠ a SVP Šumperk