Historie

Historie školy při Výchovném ústavu v Koutech nad Desnou

Sídlem výchovného ústavu se stal zámek v Loučné nad Desnou. Ten začali stavět majitelé losinského panství, Žerotínové, začátkem 17. století. V průběhu let byl střídavě majetkem velehradského cisterciáckého kláštera, náboženské matice, hraběte Mitrovského. Po něm zámek vlastnila až do konce 2. světové války rodina Kleinů.

Po roce 1945 budova přešla pod správu Státní památkové péče v Praze a byl přístupný veřejnosti. Po několika letech byl pro veřejnost uzavřen a zvažovala se jeho přeměna na domov důchodců či vojenskou zotavovnu. V té době sem přijížděli na letní rekreaci děti z Pardubického kraje. V roce 1952 se stal azylem pro řecké a makedonské děti.

4. září 1957 byla v zámku umístěna základní devítiletá škola s internátem pro mravně narušené žáky – chlapce. Se vzrůstajícím počtem žáků byla zřízena i učňovská škola. V roce 1969 bylo zařízení zrušeno a začala rekonstrukce zámeckých budov.

Provoz Výchovného ústav pro děti a mládež Loučná nad Desnou, který vznikl sloučením Dětského výchovného ústavu v Karviné a Výchovného ústavu pro mládež v Jeseníku, byl zahájen 1. září 1976.

Od počátku byla součástí výchovného ústavu zvláštní internátní škola. V prvním školním roce byly otevřeny dvě třídy , jedna s pěti, druhá se sedmi žákyněmi. Následně narostl počet dětí až na dvacet čtyři.

Ve školním roce 1980-81 byla škola pouze jednotřídní a v průběhu roku klesl počet školaček až na pouhých pět. Proto se vedení zařízení snažilo o změnu koncepce – škola měla být zrušena. Tato změna však nebyla nadřízenými orgány povolena. Dva následující roky fungovala tedy pouze jedna třída, Školní rok 1982-83 byl dokonce zahájen až prvního listopadu. Tentýž rok byla otevřena i druhá třída.

Školní rok 1986-87 znamenal rozšíření školy až na tři třídy v souvislosti se zavedením desetileté povinné školní docházky. Počet žákyň narostl až na třicet šest.

Aby mohla některá děvčata pokračovat ve vzdělávání ve stejném zařízení, byla ve školním roce 1988-89 otevřena jedna třída středního odborného učiliště, obor kuchařka. Na praxi docházela děvčata do víceúčelového zařízení Dlouhé stráně. V případě potřeby, vypomáhala rovněž v ústavní kuchyni.

Od září 1990 došlo ke změně zaměření odborného učiliště. Začal se vyučovat obor sadovník-květinář, který byl ukončen závěrečnou zkouškou.O dva roky později ( šk. rok 1992-93 ), přestala děvčata docházet do zaměstnání a systém vzdělávání byl rozšířen o jednoletou rodinnou školu.

V průběhu října až prosince 1993, byl výchovný ústav přemístěn do zrekonstruované budovy bývalé mateřské školy v Koutech nad Desnou.

Pro školu byla přistavěna nová část se dvěma učebnami a sborovnou pro učitele. Byly však otevřeny čtyři třídy, jedna třída zvláštní školy, dvě třídy zahradnického učiliště a jedna třída praktické rodinné školy, takže od počátku byly problémy s nedostatkem prostor. Vyučovalo se na pokojích, v jídelně nebo ve společenské místnosti.

V této době již neměly lázně ve Velkých Losinách zájem na další spolupráci, a proto bylo od 1. září 1997 zahradnické učiliště nahrazeno tříletou praktickou školou, se zaměřením na kuchařské práce. Ta byla rovněž ukončována závěrečnou zkouškou.

K další změně došlo od 1. září 2004, v souvislosti se změnou zařízení na dětský domov se školou. V ústavu zůstala pouze děvčata mladší patnácti let, která byla zařazena do dvou tříd zvláštní školy a do dvou tříd speciální základní školy.

Nový školský zákon přinesl změnu zvláštní školy na základní školu praktickou a od 1.ledna 2006 byly všechny názvy nahrazeny názvem základní škola.

V roce 2004 jsme byli naším zřizovatelem ( MŠMT ČR ) vyzváni zabezpečit výchovu a vzdělávání našich dětí tak, aby odpovídala zákonům č. 109/2002 Sb., a 274/2003 Sb., a Vyhlášky MZ č. 108/2001 Sb. To laicky znamená, abychom vyhověli nárokům a podmínkám výchovy a vzdělávání 21. století. V roce 2007 v prosinci bylo tohoto cíle dosaženo.

Přestěhovali jsme se do nového, moderního areálu v Šumperku. Ze začátku je součástí zařízení ještě stále výchovný ústav, od 1. Září 2012 už jen dětský domov se školou. Je zde připraveno celkem 32 míst pro děti navštěvující základní školu při dětském domově a později 8 míst pro děti ze střediska výchovné péče.

V roce 2013 jsme se po domluvě se zřizovatelem rozhodli rozšířit služby našeho zařízení v oblasti preventivní péče o ohrožené děti. Proto od 1.1.2014 vzniklo při dětském domově se školou Středisko výchovné péče, jehož posláním je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování nebo narušení zdravého vývoje dětí, případně odstraňovat příčiny nebo důsledky již rozvinutých poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a přispívat ke zdravému osobnostnímu rozvoji dětí a dospívající mládeže. Služby poskytujeme ambulantně jak v individuální péči o děti, tak i v práci s celou rodinou a to v oblasti diagnostické, preventivně výchovné, poradenské, sociální a informační. Ve středisku pracují čtyři odborní pracovníci – psycholog, dva speciální pedagogové a sociální pracovnice. Celý název našeho zařízení od 1.1.2014 zní: Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk.